Παρασκευή 28 Μαΐου 2021


Η "ΣΤΗΡΙΞΗ" συμμετέχει στη 2η διανομή ΤΕΒΑ

27/5/2021


Στα  πλαίσια της 2ης διανομής 2021 του προγράμματος  Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ)  που πραγματοποιήθηκε  Δευτέρα 24.5.2021, Τρίτη 25.5.2021 και Τετάρτη 26.5.2021 στο Γήπεδο Δροσερού δίπλα στον ΟΑΕΔ, το  Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης  ΠΑΜΘ « Η ΣΤΗΡΙΞΗ» ως Εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε.Ξάνθης  «ΣΤΗΡΙ-ΖΩ», πρόσφερε τις υπηρεσίες της  την Τρίτη 25.5.2021 και Τετάρτη 26.5.2021 συμμετέχοντας  στην διανομή  προϊόντων στους δικαιούχους ωφελούμενους.  

Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΤΟΥ ΣΜΟΛΥΑΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – «Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020».     Στις 20 Νοεμβρίου 2019 ο Αντιπεριφερειάρχης του Σμόλυαν της Βουλγαρίας, κ. Andriyan Petrov επισκέφθηκε τον Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ξάνθης Περιφέρειας ΑΜΘ, κ. Νίκο Εφραιμίδη, ώστε να συζητηθούν οι εξελίξεις, αλλά και να γίνει ανταλλαγή απόψεων για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα  "Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020", και συγκεκριμένα για το έργο "i-see", που αφορά την κοινωνική επιχειρηματικότητα (ΚΟΙΝΣΕΠ).
Στην εν λόγω συνάντηση οι δύο εταίροι του προγράμματος κουβέντιασαν τις εξελίξεις και την πρόοδο του έργου "i-see, αλλά και διατυπώθηκαν προτάσεις για την προώθηση και την ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, με την δημιουργία καινούργιων ΚΟΙΝΣΕΠ, αλλά και την στήριξη των υπάρχοντων.
Επίσης, στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο ανάδοχος του προγράμματος Σταύρος Αμοιράς και η υπάλληλος Λιάνα Κάβουρα.
Στη συνέχεια, ο Αντιπεριφερειάρχης του Σμόλυαν ξεναγήθηκε στην δομή που φιλοξενεί το πρόγραμμα “i-see”, στο κτίριο της «ΣΤΗΡΙΞΗΣ» επί της οδού Χατζησταύρου 1 στην Ξάνθη.
Τέλος, ξεναγήθηκε σε διάφορες ΚΟΙΝΣΕΠ του νομού Ξάνθης για ανταλλαγή τεχνογνωσίας και απόψεων.

Πέμπτη 1 Αυγούστου 2019

ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ
'Η ΣΤΗΡΙΞΗ'
                           Ξάνθη,   01 /08/2019
                               Αρ.Πρωτ.: οικ. 94
Ταχ. Διεύθυνση: Διοικητήριο, 67 133 Ξάνθη


Πληροφορίες: Μ. Κουντουρά

Τηλ.: +30 25413 50160

Τηλεομοιότυπο: +30 25413 50270

Η-Ταχυδρομείο: diktiostirixis@yahoo.gr
ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ: 3/2019
 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την  «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού».


Με την παρούσα καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προμήθειας, για την  προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού, με τη διαδικασία της «Απευθείας Ανάθεσης», συνολικής ανώτατης προϋπολογιζόμενης δαπάνης, ποσού 1.050,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και όλων των νόμιμων κρατήσεων.
Ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν προσφορά για την παρακάτω προμήθεια, όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα:

A/A
Είδος
Συνολική Τιμή (χωρίς ΦΠΑ)
Αξία ΦΠΑ
Συνολική Τιμή (με ΦΠΑ)
1
Τρεις (03) βιντεοπροβολείς  
629,04 €
150,96 
780,00€
2
Τρεις (03) οθόνες προβολής
217,74 €
52,26 €
270,00 €
Σύνολο κατηγορίας
846,78 €
203,22 €
1.050,00

Η δαπάνη για την υλοποίηση της εν λόγω προμήθειας  θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της «ΣΤΗΡΙΞΗΣ».

Οι τεχνικές προδιαγραφές θα είναι σύμφωνες με το Παράρτημα I, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.

Η προσφορά να δοθεί σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της παρούσας πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά την προσφορά τους σε σφραγισμένο κλειστό φάκελο μέχρι την Παρασκευή  16 Αυγούστου 2019 και ώρα 15:00 μ.μ. στο γραφείο του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφέρειας Α.Μ.Θ. 'Η ΣΤΗΡΙΞΗ', Διοικητήριο Ξάνθης (Γραφ. 231), 67100 Ξάνθη, τηλ.: 2541350160.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε (20) ημέρες από την υπογραφή της.

O μειοδότης, πριν την ανάθεση, θα πρέπει να προσκομίσει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα  για κάθε νόμιμη χρήση (για συμμετοχή σε διαγωνισμό προμηθειών Δημοσίου και των ΝΠΔΔ) καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης (το οποίο θα ζητηθεί από την υπηρεσία μας, κατόπιν αιτήσεώς του).

O Αναπληρωτής Πρόεδρος του Δ.Σ.Κωνσταντίνος ΖαγναφέρηςΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Διευκρινίζεται ότι ο εξοπλισμός των βιντεοπροβολέων θα πρέπει να είναι επώνυμος (branded) με την 2ετή εγγύηση.

1.
Σταθερός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Γραφείου (desktopΠοσότητα: 3
1. Φωτεινότητα: Τουλάχιστον 3.500 Lumens (όχι ANSI)
2.Ανάλυση: 1920Χ1080 16:9 &4:3
3.  Λάμπα: LED
4. Υποστηριζόμενη Ανάλυση: 480P/720P/1080P
5.Throw Ration: 1.64/1
6. Ratio Αντίθεσης: 1500 : 1
7. Είσοδοι: 2 x HDMI / 2 x USB 2.0 / AV / VGA / YPbPr/VIDEO/AUDIO OUT/AUDIO IN
8. Περιεχόμενα Συσκευασίας: 1 x Καλώδιο Εικόνας, 1 x Καλώδιο AV, 1 x VGA,1 x Τηλεχειριστήριο
9. Ζωή Λάμπας: Τουλάχιστον 50.000 ώρες
2.
ΟΘΟΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟ ΤΡΙΠΟΔΟ,  Ποσότητα: 3

 Οθόνη Προβολής με φορητό τρίποδο 100’’, 4:3 (2.00Χ1.50m)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ............................................
ΑΦΜ...........................................................................
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ................................................................
ΤΗΛ....................... ΦΑΞ.................... Ε-MAIL..............
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ...............................................................

A/A
Είδος
Συνολική Τιμή (χωρίς ΦΠΑ)
Αξία ΦΠΑ
Συνολική Τιμή (με ΦΠΑ)
1
Τρεις (03) βιντεοπροβολείς  με αντίστοιχες οθόνη
2
Τρεις (03) Οθόνες Προβολής

Σύνολο κατηγορίας
(Υπογραφή και σφραγίδα )Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019

ΔΩΡΕΑ ΤΡΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ "ΣΤΗΡΙΞΗ" ΣΤΟ 1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Η "ΣΤΗΡΙΞΗ" προχώρησε σε δωρεά τριών σταθερών υπολογιστών στο 1ο Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Ξάνθης (με τα αντίστοιχα πληκτρολόγια, ποντίκια και οθόνες).
Την παράδοσή τους στο εν λόγω σχολείο πραγματοποίησε ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ξάνθης-Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και Αντιπρόεδρος του ΔΣ της "Στήριξης" κ. Κωνσταντίνος Ζαγναφέρης και η Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και μέλος του ΔΣ της "Στήριξης" Κυριακή Αλατζά.

Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού».


ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ
'Η ΣΤΗΡΙΞΗ'
                    Ξάνθη,   06 /06/2019
                              Αρ.Πρωτ.: οικ. 71
Ταχ. Διεύθυνση: Διοικητήριο, 67 133 Ξάνθη


Πληροφορίες: Μ. Κουντουρά

Τηλ.: +30 25413 50160

Τηλεομοιότυπο: +30 25413 50270

Η-Ταχυδρομείο: diktiostirixis@yahoo.gr
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την  «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού».


Με την παρούσα καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προμήθειας, για την  προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού, με τη διαδικασία της «Απευθείας Ανάθεσης», συνολικής ανώτατης προϋπολογιζόμενης δαπάνης, ποσού 1.800€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και όλων των νόμιμων κρατήσεων.
Ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν προσφορά για την παρακάτω προμήθεια, όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα:

A/A
Είδος
Συνολική Τιμή (χωρίς ΦΠΑ)
Αξία ΦΠΑ
Συνολική Τιμή (με ΦΠΑ)
1
Τρεις (03) Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Γραφείου (desktop) με αντίστοιχες οθόνη
1451,61
348,39 
1800,00€
Σύνολο κατηγορίας
1800,00

Η δαπάνη για την υλοποίηση της εν λόγω προμήθειας  θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της «ΣΤΗΡΙΞΗΣ».

Οι τεχνικές προδιαγραφές θα είναι σύμφωνες με το Παράρτημα I, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.

Η προσφορά να δοθεί σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της παρούσας πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά την προσφορά τους σε σφραγισμένο κλειστό φάκελο μέχρι την Τρίτη  11 Ιουνίου 2019 και ώρα 15:00 μ.μ. στο γραφείο του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφέρειας Α.Μ.Θ. 'Η ΣΤΗΡΙΞΗ', Διοικητήριο Ξάνθης (Γραφ. 231), 67100 Ξάνθη, τηλ.: 2541350160.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε (20) ημέρες από την υπογραφή της.

O μειοδότης, πριν την ανάθεση, θα πρέπει να προσκομίσει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα  για κάθε νόμιμη χρήση (για συμμετοχή σε διαγωνισμό προμηθειών Δημοσίου και των ΝΠΔΔ) καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης (το οποίο θα ζητηθεί από την υπηρεσία μας, κατόπιν αιτήσεώς του).
O Αναπληρωτής Πρόεδρος του Δ.Σ.Κωνσταντίνος Ζαγναφέρης


 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Διευκρινίζεται ότι ο εξοπλισμός των υπολογιστών θα πρέπει να είναι επώνυμος (branded) με την 2ετή εγγύηση.

1.
Σταθερός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Γραφείου (desktopΠοσότητα: 3
1.    Επεξεργαστής: Intel Core i3 ή μεγαλύτερος (π.χ. i5)
2.    Μνήμη RAM: 4 GB τουλάχιστον
3.    Σκληρός δίσκος SSD: Τουλάχιστον 240GB
4.    Κάρτα γραφικών: INTEL HD GRAPHICS
5.    Οθόνη: Διαγωνίου τουλάχιστον 22’ 
6.    Λειτουργικό σύστημα: MS Windows 10 Ελληνική έκδοση
7.    KEYBOARD, MOUSE
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ............................................
ΑΦΜ...........................................................................
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ................................................................
ΤΗΛ....................... ΦΑΞ.................... Ε-MAIL..............
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ...............................................................

A/A
Είδος
Συνολική Τιμή (χωρίς ΦΠΑ)
Αξία ΦΠΑ
Συνολική Τιμή (με ΦΠΑ)
1
Τρεις (03) Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Γραφείου (desktop) με αντίστοιχες οθόνη

Σύνολο κατηγορίας
(Υπογραφή και σφραγίδα )